طبق تعریف کامن لا ؛تعرض به عملی گفته می‌شود که باعث هراس فردی از آسیب قریب‌الوقوع یا حمله به فرد مورد نظر می‌شود.

نوشته‌ها

مزاحمت برای بانوان و کودکان

/
مزاحمت برای بانوان و کودکان: مقصود از تعرض و مزاحمت برای اطفال…