تخفيف در لغت به معناي سبك كردن، كاستن، تسكين دادن است.

تخفيف مجازات به معنای اين است كه قاضي ميزان مجازات را از حداقل تعيين شده در قانون كمتر و خفيف تر نمايد و الا حكم مجازات به حداقل قانوني، تخفيف مجازات محسوب نمي‌گردد.

نوشته‌ها

مزاحمت برای بانوان و کودکان

/
مزاحمت برای بانوان و کودکان: مقصود از تعرض و مزاحمت برای اطفال…

مشارکت در جرم

/
مشارکت در جرم: چنانچه چند نفر در ارتکاب عمل مجرمانه با هم همکاری نموده…