تبدیل در لغت به معنای دگرگون کردن، بدل کردن است

در اصطلاح به تغییر ماهیت مجازات به مجازاتی که مناسب تر به حال متهم باشد تبدیل مجازات می گویند.

نوشته‌ها

مزاحمت برای بانوان و کودکان

/
مزاحمت برای بانوان و کودکان: مقصود از تعرض و مزاحمت برای اطفال…