دادسرا و انواع آن

/
دادسرا و انواع آن: دادسرا بخشی از دادگستری می باشد که در حوزه قضایی هر شهرست…