كفر به معناى پوشاندن و پنهان كردن چيزى مى باشد.

کافر به كسى گفته مى شود كه خدا يا پیامبر(صلى الله عليه وآله) يا شریعت يا هر سه را منكر شود .

نوشته‌ها

موانع ارثhttps://adljooyan.com/

موانع ارث

/
موانع ارث: بعد از فوت ممکن است اموالی از فرد متوفی به جا مانده باش…