نوشتن و امضا کردن نوشته‌ای برای تعهد انجام کار را پذیره‌ نویسی می‌گویند

نوشته‌ها

ثبت شرکت سهامی خاص

/
ثبت شرکت سهامی خاص: شرکت های سهامی به دو دسته شرکت های سهامی …