بر طبق قانون مدنی ولی هرشخص پدر و جد پدری او بوده که حق ولایت و سرپرستی طفل را برعهده دارد.

نوشته‌ها

صدور حکم رشدhttps://adljooyan.com/

صدور حکم رشد

/
صدور حکم رشد : مطابق قانون و شرع همه افراد بعد از تولد این حق ر…
نصب امینhttps://adljooyan.com/

نصب امین

/
نصب امین :بعضی از افراد توانایی اداره کردن امور حقوقی و مالی خود را…