وقف خاص وقفی است که موقوف علیه آن محصور و مشخص باشد. مثل وقف بر اولاد واقف. وقف بر کارکنان یک کارخانه و …

نوشته‌ها

وقف مال

/
وقف در لغت به معنای ایستادن، توقف و حبس کردن می باشد و در اص…