فرد بی پولی که توانایی برای رفع احتیاجات خود نداشته باشد.

نوشته‌ها

صدور حکم ورشکستگیhttps://adljooyan.com/

صدور حکم ورشکستگی

/
صدور حکم ورشکستگی : درابتدا باید به معنای ورشکستگی اشاره کرد. و…