مفروز مال سابقا مشاعی بوده که اکنون تفکیک شده و حصه هریک از شرکا معین و مشخص می باشد و قابلیت دخل و تصرف، فروش یا واگذاری پیدا کرده است.

نوشته‌ها

وقف مال

/
وقف در لغت به معنای ایستادن، توقف و حبس کردن می باشد و در اص…