معامله صوری به معامله ای گفته می شود که فاقد ارکان صحت معامله معین شده در ماده 190 قانون مدنی باشد. هرگاه‌ معلوم‌ شود که‌ معامله‌ با قصد فرار از دین‌ به‌ طور صوری‌ انجام‌ شده‌ آن‌ معامله‌ باطل‌ است‌.

نوشته‌ها

ورشکستگی به تقلب

/
ورشکستگی به تقلب: به موجب قانون تجارت، ورشکستگی حالتی است که شخص تاجر…