به مبلغی گفته می‌شود که در ازای کار یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص به او پرداخت می‌شود.

نوشته‌ها

وکیل اخذ مطالبات کارگرانhttps://adljooyan.com/

وکیل اخذ مطالبات کارگران

/
وکیل متخصص اخذ مطالبات کارگران : اکثر مناقشاتی که جامعه کارگران دار…