مال در معنای عام به مجموع دارایی ها و دیون و بدهی های فرد گفته می شود. اموال به طور کلی به دو دسته منقول و غیر منقول تقسیم می شوند.

مراد از اموال منقول، اموالی است که قابلیت جابه جایی بدون خرابی و کسر قیمت و آسیب داشته باشند. مثل: اتومبیل، فرش، کتاب و…

اموال غیرمنقول اموالی هستند که امکان جا به جایی نداشته و یا در صورت جا به جایی آن ها عمدتا با نقص و خرابی یا کسر قیمت مواجه می شوند. مثل: زمین، منزل، آینه کاری در داخل دیوار و…

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی الزام به تعمیرات اموال مشاع

مشاوره حقوقی الزام به تعمیرات اموال مشاع

/
مشاوره حقوقی  الزام به تعمیرات اموال مشاع: در خصوص مشاوره حقوقی الز…