اموال غیرمنقول در لغت به معنای غیرقابل حمل است طبق قانون : «اموالی را که نتوان از محلی به محل دیگر نقل نمود، اعم از اینکه اسقترار آن ها ذاتی باشد، یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود» غیرمنقول شمرده شده اند.

نوشته‌ها

مشاوره ی حقوقی استردادجهیزیهadljooyan

اثبات مالکیت

/
اثبات مالکیت : در خصوص مشاوره حقوقی اثبات مالکیت در ابتدا لازم …