نزدیکی و آمیزش جنسی مرد و زن از ناحیه اندام تناسلی خانم را قُبُل می گویند.

نوشته‌ها

سنگسار (رجم)

/
سنگسار (رجم): در قوانین کیفری قانون گذار سعی در حمایت از جان، …