قرار نهایی به قراری گفته می شود که امکان فرجام خواهی از آن مقدور نمی باشد.

نوشته‌ها

قرار رد دعوی

/
قرار رد دعوی: در لغت به معنای استوار کردن و ثبات می باشد و در اصط…