با طرح شکایت در دادسرا، بازپرس و دادستان اقدام به رسیدگی و بررسی ادله و قرائن موجود می نمایند. حال اگر پس از بررسی به این نتیجه برسند که عمل متهم مجرمانه نبوده یا عمل مجرمانه قابلیت انتصاب به مجرم را ندارد، اقدام به صدور قرار منع تعقیب می نمایند.

نوشته‌ها

عوامل رافع مسئولیت کیفری

/
عوامل رافع مسئولیت کیفری: اعمال مجرمانه و واکنش جامعه به این رفتار موضوع…