قرار قرینه وقتی صادر می شود که دادگاه خواهان دعوی را محق شناخته ولی برای تعیین میزان و نوع آن نیاز به صدور قرار قرینه دارد تا رسیدگی بیشتری انجام دهد و حکم نهایی را صادر نماید.

نوشته‌ها

قرار رد دعوی

/
قرار رد دعوی: در لغت به معنای استوار کردن و ثبات می باشد و در اصط…