قرار اعدادی قراری است که از جانب بازپرس یا دادگاه به منظور آماده کردن پرونده برای صدور رای صادر می شود. قرار مقدماتی مربوط به ماهیت دعوی بوده و به منظور احقاق حق طرفین دعوی می باشد. به عبارت دیگر با اعلان قرار اعدادی پرونده از گردش خارج نمی شود بلکه در راستای تکمیل اطلاعات پرونده و رسیدگی نهایی قرار می گیرد.

قرار مقدماتی بر روی برگه های صورتجلسه و با دستخط دادرس تنظیم می شوند. در قرار مقدماتی مواردی از قبیل: 1- موضوع قرار 2- زمان قرار 3- محل و شیوه ی اجرای آن 4- شخص اجرا کننده قرار 5- شخص پرداخت کننده هزینه قرار، مرقوم می شوند. از ویژگی های دیگر این قرار این است که به شکل دادنامه تنظیم نمی شود و برخلاف آراء قاطع، الزامی به پاک نویس کردن آن نمی باشد. علاوه بر آن شکایت از قرار مقدماتی ممکن نمی باشد و حتی قرار اعدادی در اکثر موارد به طرفین دعوی ابلاغ نمی گردد.

برخی از قرارهای اعدادی، عبارتند از: 1- قرار تحقیق محلی 2- قرار معاینه محل 3- قرار کارشناسی 4- قرار اتیان سوگند 5- قرار رسیدگی به اصالت سند (قرار تطبیق) 6- قرار تامین خواسته 7- قرار استماع شهادت شهود 8- قرار مهر و موم ترکه 9- قرار رفع مهر و موم ترکه 10- قرار تحریر ترکه 11- قرار اناطه

نوشته‌ها

قرار مقدماتی

/
قرار مقدماتی : قرار اعدادی قراری است که از جانب بازپرس یا دادگاه …