به کسی که به دیگری اعم از اینکه در قید حیات باشد یا نباشد نسبت زنا یا لواط دهد، قاذف می گویند. مجازات قاذف در مرتبه اول 80 ضربه شلاق حدی می باشد.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی قذفhttps://adljooyan.com/

مشاوره حقوقی جرم قذف

/
 مشاوره حقوقی قذف:  آنچه در مشاوره حقوقی جرم قذف باید بدانیم؟ …