موارد عزل قیم مطابق با ماده 1248 قانون مدنی به شرح زیر می باشد:

1- در صورتی که معلوم شود قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت را از دست بدهد .

2- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از امور زیر شده و به موجب حکم قطعی محکوم شود:

سرقت ، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب

3- اگر قیم به علتی به غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند .

4- اگر قیم ورشکسته اعلان شود .

5- اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود .

6- هرگاه معلوم شود که قیم عمدا مالی را که متعلق به شخص محجور بوده است را عمدا جزء دارایی او قید نکرده است و یا باعث شده آن مال قید نشود که در این صورت مسئول هرگونه ضرر و خسارتی خواهد بود که از این لحاظ ممکن است به مولی علیه وارد شود .

7- در صورت وجود موجبات موجه ، دادستان می تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد 8- هرگاه قیم برای تعیین نوع تضمین در دادگاه حاضر نشد ، از قیمومت عزل می شود .

9- قیم باید سالی یک بار حساب تصدی خود را به مدعی العموم یا نماینده او بدهد . هرگاه ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه مدعی العموم حساب را ندهد ، به تقاضای مدعی العموم معزول می شود.

نوشته‌ها

درخواست نصب قیمhttps://adljooyan.com

درخواست نصب قیم

/
درخواست نصب قیم : بسیاری از مردم جامعه خودشان بدون واسطه و مستقل کار…