هرگاه شخصی بخواهد برای مطالبه حق خود از دیگری توسل به مراجع قضایی نماید، می بایست اقامه دعوی نماید. برای اقامه دعوی نیاز به طرح دادخواست می باشد تا در آن خواهان، علل و ادله محق بودن خود را بیان کند.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی الزام به تعمیرات اموال مشاع

مشاوره حقوقی الزام به تعمیرات اموال مشاع

/
مشاوره حقوقی  الزام به تعمیرات اموال مشاع: در خصوص مشاوره حقوقی الز…