شکایت از شخصی که مرتکب تخلفی و جرم شده شکایت کیفری نامیده می شود.

نوشته‌ها

انواع دادسرا ،دادسرای عمومی و انقلاب،دادسرای ویژه روحانیت

/
انواع دادسرا : دادسرا بخشی از دادگستری می باشد که در حوزه قضایی هر شه…