شرکتی که مسئولیت هر یک از سهامداران در خصوص دیون شرکت محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری شده در شرکت است و در صورت عدم کفایت از اموال شخصی خود ملزم به بهره برداری نیستند.

نوشته‌ها

وکیل متخصص ثبت شرکت

/
وکیل متخصص ثبت شرکت شرکت مجموعه ای متشکل از افراد (بیش از…