شرکت نامه قراردادی است که میان اعضای شرکت به صورت کتبی و قانونی منعقد می گردد. شرکتنامه مختص شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی است. مندرجات شرکتنامه درواقع بخش هایی از اساسنامه را تشکیل می دهد.

نوشته‌ها

شرکت تضامنی

/
شرکت تضامنی :  یکی از هفت شرکت شناخته شده در قانون تجارت می باشد ک…