ماده 1284 قانون مدنی سند را چنین تعریف می کند: « سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. »

سند که یکی از ادله اثبات دعوی است به اسناد عادی و اسناد رسمی تقسیم گردیده است.

نوشته‌ها

مراحل انتقال سند رسمی ملکadljooyan

مراحل انتقال سند رسمی ملک

/
مراحل انتقال سند رسمی ملک: امروزه قوانین مربوط به ثبت اسناد …
الزام به تنظیم سندhttps://adljooyan.com

الزام به تنظیم سند

/
الزام به تنظیم سند به چه معناست؟ شاید شما هم جزوه آن دسته افراد باش…
الزام به تنظیم سند و مراحل پیگیری دادخواست آنhttps://adljooyan.com

الزام به تنظیم سند و مراحل پیگیری دادخواست آن

/
الزام به تنظیم سند و مراحل پیگیری دادخواست آن : امروزه نکات …
الزام به تنظیم سند و مراحل پیگیری دادخواست آنhttps://adljooyan.com

ادله اثبات دعوی

/
ادله اثبات دعوی: به موجب قوانین و مقررات، اصل بر صحت و حقیقت اعمال و افراد…