ماده 1284 قانون مدنی سند را چنین تعریف می کند: « سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. »

سند که یکی از ادله اثبات دعوی است به اسناد عادی و اسناد رسمی تقسیم گردیده است.

نوشته‌ها

الزام به تنظیم سند و مراحل پیگیری دادخواست آنhttps://adljooyan.com

الزام به تنظیم سند و مراحل پیگیری دادخواست آن

/
الزام به تنظیم سند و مراحل پیگیری دادخواست آن : امروزه نکات …
الزام به تنظیم سند و مراحل پیگیری دادخواست آنhttps://adljooyan.com

ادله اثبات دعوی

/
ادله اثبات دعوی تعریف ادله اثبات دعوی به موجب قوانین و م…