زنای زن شوهر دار با مرد زن دار را زنای محصنه می گویند.

اگر زن و مرد زناکننده جوان باشند (هنوز قوه شهوت در آنها قوّت داشته باشد) ، فقط سنگسار می شوند

اگر زن و مرد زناکننده پیر باشند (و با اینکه قوه شهوت در آنها ضعیف شده ، زنا کرده اند) ، هم صد ضربه شلاق می خورند و هم سنگسار می شوند.

نوشته‌ها

زناhttps://adljooyan.com/

زنا

/
زنا: زنا عبارت است از رابطه ی جنسی از جلو و پشت زن  میان زن …
زناhttps://adljooyan.com/

سنگسار (رجم)

/
سنگسار (رجم): در قوانین کیفری قانون گذار سعی در حمایت از جان، …