هر دختری که باکره بوده و هنوز با مردی نزدیکی نداشته است را دوشیزه می نامند.

نوشته‌ها

حذف نام همسرhttps://adljooyan.com/

حذف نام همسر

/
حذف نام همسر از شناسنامه بعد از طلاق : به دلیل این که فسخ نکاح و …