از نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه بوده که با هدف جلوگیری از مراجعه افراد به دادگاه ها و دادگستری ها و به منظور ارائه خدمات الکترونیک قضایی، طرح دعوا و ثبت شکایات مردمی تاسیس گردیده است.

نوشته‌ها

دفتر خدمات قضاییhttps://adljooyan.com/

اظهارنامه

/
اظهارنامه: یکی از مواردی که به منظور مطالبه حق در برخی موارد و پی…