از نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه بوده که با هدف جلوگیری از مراجعه افراد به دادگاه ها و دادگستری ها و به منظور ارائه خدمات الکترونیک قضایی، طرح دعوا و ثبت شکایات مردمی تاسیس گردیده است.

نوشته‌ها