دفاتر تجاری دفاتر مخصوصی است که تجار تمام امور مربوط به داد و ستد های خود را در آن درج می نمایند. کلیه تجار به استثنا کسبه جزء ملزم به نگهداری این دفاتر می باشند.

انواع دفاتر تجاری عبارتند از: 1-روزنامه 2 –کل 3-دارایی4 -کپیه .

نوشته‌ها

صدور حکم ورشکستگیhttps://adljooyan.com/

صدور حکم ورشکستگی

/
صدور حکم ورشکستگی : درابتدا باید به معنای ورشکستگی اشاره کرد. و…
صدور حکم ورشکستگیhttps://adljooyan.com/

ورشکستگی به تقلب

/
ورشکستگی به تقلب: به موجب قانون تجارت، ورشکستگی حالتی است که شخص تاجر…