مرجع رسیدگی به تظلم خواهی مردم و سازمان ها می باشد.

نوشته‌ها

انواع دادسرا ،دادسرای عمومی و انقلاب،دادسرای ویژه روحانیت

/
انواع دادسرا : دادسرا بخشی از دادگستری می باشد که در حوزه قضایی هر شه…