جرایم حق الناسی به جرایمی می گویند که به ارتباط میان انسان ها مرتبط می باشد. اکثر جرایم دارای جنبه حق الناسی می باشند اعم از جرایم حدود، تعزیری، قصاص و دیه. با توجه به تقسیم بندی قانون گذار در قانون مجازات قصاص، دیات و جرایم حدی قذف و سرقت حق الناس می باشند.

نوشته‌ها

توبه و مجازات آن

/
توبه در لغت از ریشه توب گرفته شده و به معنای بازگشت و رجوع م…