زمانی که طلبکار درخواست توقیف مال را داشته باشد ، علاوه بر منع مدیون از نقل و انتقال مال، از تصرف در آن نیز منع می‌شود.

به طور کلی در صورت توقیف، فرد مدیون نمی‫تواند مال خود را بفروشد یا اجاره دهد یا ببخشد و تعهدی نسبت به مال خود کند و در واقع توقیف اموال مانع از این می‫‌‌شود که شخص بدهکار اموالش را از مالکیت و تصرف خود خارج کند و خود را در حالت اعسار قرار دهد.

نوشته‌ها

توقیف اموال شوهرadljooyan

توقیف اموال شوهر

/
توقیف اموال شوهر : در آخر این مقاله یک نمونه پرونده که اخیر در…
توقیف اموال شوهرadljooyan

اظهارنامه

/
اظهارنامه: یکی از مواردی که به منظور مطالبه حق در برخی موارد و پی…