مال را به ملک دیگری در آوردن را تَملیک گویند و از آن در باب های عقود نظیر تجارت، قرض، رهن، صلح، مضاربه و هبه سخن رفته است.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی اجاره به شرط تملیکhttps://adljooyan.com/

مشاوره حقوقی اجاره به شرط تملیک

/
مشاوره حقوقی اجاره به شرط تملیک : ابتدا لازم است به معرفی اجمالی این ع…