تصفیه ترکه عبارت است از تعیین دیون ترکه و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن موارد وصیت از ماترک.

نوشته‌ها

قبول ترکهhttps://adljooyan.com/

قبول ترکه

/
قبول ترکه : هر شخصی پس از مرگ ممکن است اموال و دارایی‌های را از خو…