در لغت به معنای آنچه که باقی مانده است می باشد و در اصطلاح به کلیه دارایی های متوفی (شامل دیون وی نیز می شود) که بعد از مرگ وی به وراث او می رسد، ترکه یا ماترک می گویند. در واقع ترکه یا ماترک دارایی های مثبت و منفی مورث می باشد. دارایی مثبت همان اموال و مطالبات متوفی می باشد و دارایی منفی به بدهی ها، دیون و تعهدات متوفی اطلاق می شود.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی رد ترکهadljooyan.com

مشاوره حقوقی رد ترکه

/
مشاوره حقوقی رد ترکه : انسان ها در طول حیات خویش اموال و دار…
مشاوره حقوقی تحریر ترکهhttps://adljooyan.com/

مشاوره حقوقی تحریر ترکه

/
مشاوره حقوقی تحریر ترکه : همه افراد پس از مرگ اموال و دارایی از…
نصب امینhttps://adljooyan.com/

نصب امین

/
نصب امین :بعضی از افراد توانایی اداره کردن امور حقوقی و مالی خود را…
قبول ترکهhttps://adljooyan.com/

قبول ترکه

/
قبول ترکه : هر شخصی پس از مرگ ممکن است اموال و دارایی‌های را از خو…
گواهی حصر وراثتhttps://adljooyan.com/

گواهی حصر وراثت

/
گواهی حصر وراثت : همه افراد بعد از وفات خود ممکن است اموال و…
گواهی حصر وراثتhttps://adljooyan.com/

درخواست تقسیم ترکه

/
درخواست تقسیم ترکه: به موجب ماده 300 قانون امور حسبی ؛ برای تق…
گواهی حصر وراثتhttps://adljooyan.com/

قرار مقدماتی

/
قرار مقدماتی : قرار اعدادی قراری است که از جانب بازپرس یا دادگاه …
گواهی حصر وراثتhttps://adljooyan.com/

وکیل متخصص مهروموم ترکه

/
وکیل متخصص مهروموم ترکه : مهر و موم ترکه اقدامی است که در مراج…