تابعیت رابطه‌ای بین فرد و دولت است که شخص تبعه را به مناسبت تبعیت، از حمایت دولت متبوع خود برخوردار می کند و شخص تبعه در رابطه با اتباع بیگانه و کشور های خارجی از حمایت سیاسی دولت متبوع متمتع می شود.

نوشته‌ها

مطالبه ارز خارجیhttps://adljooyan.com

مطالبه ارز خارجی

/
مطالبه ارز خارجی : پولی که در کشور اصلی تحت نظارت بانک مرکزی…