به قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام جمهوری اسلامی که جز جرایم حدی می باشد بغی می گویند. افراد باغی مطابق قانون مجازات به اعدام یا حبس تعزیری محکوم می شوند.

نوشته‌ها

توبه و مجازات آن

/
توبه در لغت از ریشه توب گرفته شده و به معنای بازگشت و رجوع م…