وادار کردن فردی به فعل یا ترک فعلی که از آن کراهت دارد

در اکراه فرد فاقد اراده نمی باشد و آزادی و اختیار دارد .

نوشته‌ها

جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی

جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی

/
جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی : اعمالی که با عنوان جرایم ضد عفت و…
جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی

عوامل رافع مسئولیت کیفری

/
عوامل رافع مسئولیت کیفری: اعمال مجرمانه و واکنش جامعه به این رفتار موضوع…
جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی

سنگسار (رجم)

/
سنگسار (رجم): در قوانین کیفری قانون گذار سعی در حمایت از جان، …