به حقوقی که هر انسانی به محض تولد از آن برخوردار می گردد، مانند حق حیات، حق داشتن نام و …. اصطلاحا اهلیت تمتع گفته می شود. به بیان دیگر به دارا شدن حق اهلیت تمتع می گویند.

نوشته‌ها

صدور حکم رشدhttps://adljooyan.com/

صدور حکم رشد

/
صدور حکم رشد : مطابق قانون و شرع همه افراد بعد از تولد این حق ر…