هرگاه رسيدگی به دعوا منوط به اثبات ادعايی باشد كه رسيدگی به آن در صلاحيت دادگاه ديگری است، رسيدگی به دعوا تا اتخاذ تصميم ‌از مرجع صلاحيتدار متوقف مي‌شود. این توقف در غالب صدور قرار اناطه می باشد و مهلت تعیین شده ای به فرد داده می شود تا در دادگاه صالح دیگر به ادعای خود رسیدگی و نتیجه را به دادگاه صادر کننده قرار اناطه، اعلام نماید.

نوشته‌ها

ورشکستگی به تقلب

/
ورشکستگی به تقلب: به موجب قانون تجارت، ورشکستگی حالتی است که شخص تاجر…

قرار رد دعوی

/
قرار رد دعوی: در لغت به معنای استوار کردن و ثبات می باشد و در اصط…

قرار مقدماتی

/
قرار مقدماتی : قرار اعدادی قراری است که از جانب بازپرس یا دادگاه …