به وضعیتی گفته می شود که شخص اموال خود را مجانا یا با قیمتی که در مقابل مال، ارزش چندانی ندارد به دیگری واگذار می نماید.

نوشته‌ها

رشا و ارتشاhttps://adljooyan.com

رشا و ارتشا (رشوه دادن)!!

/
رشا و ارتشا : رشوه دادن و رشوه گرفتن از جمله جرایم کیفری کهن در…