اقرار یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوی می باشد و عبارت است از اخبار حقی مبنی بر منفعت دیگری و به ضرر خویش. اقرار به دو دسته کتبی و شفاهی تقسیم می شود. منظور از اقرار شفاهی اقراری است که فرد در خارج از دادگاه و یا در محضر دادگاه شفاها انجام داده باشد. اقرار شفاهی خارج از دادگاه در صورتی معتبر خواهد بود که قاضی در زمان اقرار فرد حاضر باشد.

نوشته‌ها

ادله اثبات دعوی

/
ادله اثبات دعوی: به موجب قوانین و مقررات، اصل بر صحت و حقیقت اعمال و افراد…