تسلیم (خواه به اراده شخص و خواه قهرا به موجب حکم دادگاه) مورد معامله به مشتری را اقباض و گرفتن آن توسط مشتری را قبض کردن می نامند.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی ابطال وقف نامه

مشاوره حقوقی ابطال وقف نامه

/
مشاوره حقوقی  ابطال وقف نامه : هر آنچه در مشاوره حقوقی ابطال وقف نام…