از منظر حقوقی حق و تکلیف بر دوش اشخاص می باشد و اشخاص به دو دسته ی اشخاص حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند. منظور از اشخاص حقیقی انسان ها می باشند و مراد از اشخاص حقوقی، اجتماع عده ای از انسان ها یا تمرکز اموال آن ها به منظور دستیابی به اهداف خاص انتفاعی یا غیر انتفاعی است.

نوشته‌ها

دعوی ترک انفاقhttps://adljooyan.com/

ترک انفاق و شکایت ندادن نفقه

/
دعوی ترک انفاق : در فصل هشتم از کتاب هفتم جلد دوم قانون مدنی در…