سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

اسناد به دو نوع عادی و رسمی تقسیم می‌گردد:

سند رسمی: در دفاتر اسناد رسمی و نزد مامور رسمی طبق مقررات تنظیم می‌شود.

سند عادی: به وسیله افراد تنظیم می‌شود و مامور رسمی در تنظیم آن دخالتی ندارد.

اصل بر عادی بودن اسناد است و اسناد تجاری نیز عادی محسوب می‌شوند.

نوشته‌ها

جرایم مالیاتی

/
جرایم مالیاتی: بر اساس قوانین مالیاتی کشور، جرایم مالیاتی مواردی هست…