اساسنامه مهمترین رکن یک شرکت می باشد و سندی است که به شرکت اعتبار می بخشد. در تعریفی بدیهی اساسنامه عبارت است از: مجموعه مواد و شرایطی که برای تشکیل شرکت، حزب یا انجمن تنظیم شود. به موجب قانون تجارت، کلیه شرکت ها می بایست دارای اساسنامه باشند. در اساسنامه اطلاعات جامعی نسبت به شرکت ذکر می شود مانند: نام، موضوع، مدت، اقامتگاه، مبلغ سرمایه و آورده های نقد و غیرنقد، نحوه انتقال سهام، شرایط کاهش و افزایش سرمایه، نحوه تعیین مدیران و بازرسان و طول مدت خدمت، چگونگی تغییر اساسنامه و …

نوشته‌ها

مجمع عمومی فوق العادهhttps://adljooyan.com

مجمع عمومی فوق العاده

/
مجمع عمومی فوق العاده: در شرکت ها درکنار مجامع عمومی عادی یک مجمع دیگری …
ثبت تغییرات شرکتhttps://adljooyan.com

ثبت تغییرات شرکت

/
ثبت تغییرات شرکت: بعد از تشکیل شرکت ممکن است بعد از گذشت مدتی س…
ثبت تغییرات شرکتhttps://adljooyan.com

ثبت شرکت سهامی خاص

/
ثبت شرکت سهامی خاص: شرکت های سهامی به دو دسته شرکت های سهامی …
ثبت تغییرات شرکتhttps://adljooyan.com

شرکت تضامنی

/
شرکت تضامنی :  یکی از هفت شرکت شناخته شده در قانون تجارت می باشد ک…