موسسه حقوقیhttps://adljooyan.com

اظهارنامه

/
اظهارنامه: یکی از مواردی که به منظور مطالبه حق در برخی موارد و پی…
موسسه حقوقیhttps://adljooyan.com

دفاع مشروع

/
دفاع مشروع: ممکن است اشخاص درمعرض خطراتی قرار گیرند که امکان…
موسسه حقوقیhttps://adljooyan.com

قرار رد دعوی

/
قرار رد دعوی: در لغت به معنای استوار کردن و ثبات می باشد و در اصط…
موسسه حقوقیhttps://adljooyan.com

مشارکت در جرم

/
مشارکت در جرم: چنانچه چند نفر در ارتکاب عمل مجرمانه با هم همکاری نموده…
موسسه حقوقیhttps://adljooyan.com

قرار مقدماتی

/
قرار مقدماتی : قرار اعدادی قراری است که از جانب بازپرس یا دادگاه …
موسسه حقوقیhttps://adljooyan.com

معاونت در جرم

/
معاونت در جرم : گاهی مرتکب برای انجام عمل مجرمانه نیاز به کمک و هم…
موسسه حقوقیhttps://adljooyan.com

انواع دادسرا ،دادسرای عمومی و انقلاب،دادسرای ویژه روحانیت

/
انواع دادسرا : دادسرا بخشی از دادگستری می باشد که در حوزه قضایی هر شه…
موسسه حقوقیhttps://adljooyan.com

وکیل متخصص مهروموم ترکه

/
وکیل متخصص مهروموم ترکه : مهر و موم ترکه اقدامی است که در مراج…
وکیل امورحسبیhttps://adljooyan.com/

وکیل امور حسبی , بهترین وکیل امور حسبی در تهران

/
وکیل امور حسبی , بهترین وکیل متخصص امور حسبی در تهران : در حی…
موسسه حقوقیhttps://adljooyan.com

وکیل متخصص وصول مطالبات

/
وکیل متخصص وصول مطالبات یکی از موضوعاتی که امروزه معضل جامعه ایرانی شده …
موسسه حقوقیhttps://adljooyan.com

وکیل متخصص تقسیم ترکه

/
وکیل متخصص تقسیم ترکه ترکه متوفی عبارت است از اموال و حقوق …
موسسه حقوقیhttps://adljooyan.com

وکیل متخصص الزام به انجام تعهدات

/
وکیل متخصص الزام به انجام تعهدات تعهد رابطه ی حقوقی است که بین دو شخ…
موسسه حقوقیhttps://adljooyan.com

وکیل متخصص مطالبه ثمن معامله

/
وکیل متخصص مطالبه ثمن معامله وقتی بیعی صورت می گیرد، شرایط اس…
موسسه حقوقیhttps://adljooyan.com

وکیل متخصص سرقت

/
وکیل متخصص سرقت سرقت برحسب نوع و میزان کیفر به سرقت های مس…
موسسه حقوقیhttps://adljooyan.com

وکیل متخصص قتل

/
وکیل متخصص قتل به طور قطع مهمترین جرائمی که باعث صدمات جسمان…
موسسه حقوقیhttps://adljooyan.com

موسسه حقوقی

/
موسسه حقوقی : افزایش تعاملات انسان ها در عرصه های مختلف تجاری …
موسسه حقوقیhttps://adljooyan.com

وکیل متخصص بیمه

/
وکیل متخصص بیمه ماده ی 1 قانون بیمه، عقد بيمه را اين چنين تعريف …
موسسه حقوقیhttps://adljooyan.com

وکیل متخصص حکم حجر

/
وکیل متخصص حکم حجر حجر به دو دسته تقسیم میشود حجر عام - …
موسسه حقوقیhttps://adljooyan.com

وکیل متخصص ثبت شرکت

/
وکیل متخصص ثبت شرکت شرکت مجموعه ای متشکل از افراد (بیش از…