درخواست نصب قیم

درخواست نصب قیم : بسیاری از مردم جامعه خودشان بدون واسطه و مستقل کارها و امور خود را اعم از مالی و غیرمالی و حقوقی انجام می دهند در این میان ممکن است افرادی وجود داشته باشند که توانایی انجام امور و اعمال شخصی خود را ندارند. برای توضیحات بیشتر در این رابطه ، در ادامه با با وکیل حقوقی عدل جویان همراه باشید..

بنابراین به کمک و نظارت دیگران در انجام این امور نیازمند می‌باشند به افرادی که در انجام امور و کارها به چنین افرادی کمک می کنند و یا نظارت می کنند در اصطلاح حقوقی قیم گفته می شود .

چنین افرادی که کارها و امور مربوط به مجنون و سفیه و یا صغیر را انجام داده یا بر اعمال آنها نظارت می‌کند توسط دادستان تعیین و مشخص می شوند. در مشاوره حقوقی درخواست نصب قیم سعی در بیان علت تعیین قیم و خصوصیات قیم و وظایف واختیارات قیم داریم.

تعیین قیم برای افراد

باید بیان داریم که همه ی افراد پس از تولد حق دارند که تمام اعمال خود را بدون واسطه و مستقل انجام دهند و از تمامی حقوق خود استفاده کنند. بعضی از افراد در انجام این اعمال نمی توانند به طور مستقل و به شکل آزادانه در حقوق خود تصرف کنند.

چنین افرادی را افراد محجور گویند که شامل مجنون و صغیر و سفیه می باشد برای افراد محجور قیم تعیین می‌شود. بنابراین برای مجانین و صغار و افراد سفیه که به رشد مالی نرسیده‌اند قیم تعیین و منصوب می‌شود

علت  درخواست نصب قیم افراد

محجورین نمی‌توانند در حقوق و اموال خود تصرف آزادانه نمایند زیرا که ممکن است در جامعه افرادی سودجو از حجر این افراد سوء استفاده کرده و به آنها ضرر و زیان وارد کنند یا ممکن است خود این افراد در اثر اعمال خود ضرر و زیانی به جامعه و سایر مردم و یا به خود وارد کنند.

بنابراین قانون و شارع مقدس برای جلوگیری از ورود ضرر و زیان به محجورین و ضایع نشدن حق آنها افرادی را به عنوان قیم برای آنها نصب می‌کند تا با مراقبت کردن از این افراد و تحت نظر داشتن آنها مانع از سوء استفاده از آنها و ضایع شدن حق آنها و ورود ضرر و زیان به این افراد شوند

خصوصیات قیم

از اوصاف قیم می توان به امانت و بلوغ و رشد و مسلمان بودن شخص قیم اشاره کرد و اینکه شخص قیم توانایی انجام امور محجور را داشته باشد. اگر محجوری پدر و مادری داشته باشد پدر و یا مادر وی به عنوان قیم وی انتخاب می‌شوند و بر دیگران مقدم می باشند که به این افراد قیم قهری گفته می شود.

چنانچه قیم قهری برای فرد محجور وجود نداشته باشد قیم از سایر اقربا انتخاب می‌شود. قیم ها ویژگی ها و خصوصیاتی دارند از جمله اینکه نباید خود تحت قیمومیت دیگری باشند و به فساد اخلاق هم شهرت نداشته باشند.

وظایف و اختیارات قیم

پس از درخواست نصب قیم و تعیین شدن  شخصی به عنوان قیم ،وظایف و تکالیفی بر عهده  قیم خواهد بود، مراقبت از شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مالی و حقوقی با شخص قیم می باشد و همچنین قیم باید قبل از آنکه در اموال مولی علیه تصرفی نمایند لیست تمام اموال و دارایی های خود را به دادستان محل سکونت مولی علیه تقدیم نماید.

درخواست نصب قیم

دادستان یا نماینده دادستان باید هزینه نگهداری از اموال مولی علیه را در یک سال را تعیین و معین نماید و پس از تعیین مخارج و هزینه های مراقبت و نگهداری از اموال مولی علیه قیم باید که فقط به همان میزان تعیینی در سال خرج کند و اگر خواست که بنا به دلایلی بیشتر از مبلغ تعیینی در سال هزینه کند و خرج کند باید به دادستان در جریان گذاشته و از او کسب اجازه نماید استفاده از وکیل نصب قیم در این موضوع توصیه می شود.

فردی که درخواست نصب قیم کرده و سپس برای محجور قیکم تعیین شده ، قیم حق ندارد که از طریق مولی علیه خود با خودش معامله کند یعنی نمی تواند مالی را از مولی علیه به خودش منتقل کند . همچنین نمی ‌تواند مالی از خود را به مولی علیه منتقل کند البته که می تواند مال خود را به مولی علیه هبه کند اما نمی تواند از مولی علیه خود، هبه دریافت کند.

درخواست نصب قیم

قیم به هیچ وجه نمی تواند اموال غیرمنقول مولی علیه را به فروش برساند یا رهن دهد مگر آنکه این عمل به مصلحت مولی علیه باشد که آن هم باید با اجازه دادستان انجام گیرد.

همچنین قیم باید هر سال لیستی از تمام دارایی ها و حساب خود را به دادستان تقدیم نماید و چنانچه ظرف مهلت یک ماه از تقدیم اموال و حساب خود به دادستان امتناع ورزد دادستان می‌تواند این قیم را عزل نماید

ضمانت اجرا

اگر شخصی که به عنوان قیم برای فرد محجور انتخاب شده در نگهداری از اموال مولی علیه کوتاهی نماید، شخصا مسئول ضرر و زیانی است که به مولی علیه وارد شده و اگر آشکار شود که قیم از روی عمد و نه جهلا مالی از اموال مولی علیه را جزو دارایی مولی علیه بیان نکرده مسئول ضرر و خسارتی است که از این طریق به مولی علیه وارد شده و چنانچه درج نکردن اموال مولی علیه با سونیت و به قصد ضرر رساندن به مولی علیه بوده ممکن است منجر به عزل قیم شود چنانچه دادستان از قیم تضمینات کافی خواهد و قیم از دادن تضمینات و ضامن سرباز زند، دادستان می تواند قیم را عزل کند .

اجرت قیم

شخصی که د رخواست نصب قیم کرده و  به عنوان قیم برای فردی محجور منصوب شده است می تواند در قبال کارهایی که انجام داده تقاضای اجرت و دستمزد کند مقدار اجرت قیم بسته به اینکه چه مقدار کار برای محجور انجام داده و چه مقدار اشتغال از قیمومیت برای قیم حاصل شده و همچنین با در نظر گرفتن محل و مکانی که قیم در آنجا اقامت دارد و مقدار عایدی وی تعیین می گردد.

موانع قیم

نظر به اینکه قیم تمامی امور حقوقی و مالی شخص دیگری را تحت کنترل خود دارد باید ویژگی ها و خصوصیات یک امین را داشته باشد بنابراین دسته ای از افراد هرگز به عنوان قیم انتخاب نخواهند شد از جمله این افراد عبارتند از

 1. شخصی که حکم ورشکستگی وی صادر شده و هنوز عمل تصفیه انجام نشده باشد
 2. شخصی که به فساد اخلاقی شهرت داشته باشد
 3. شخصی که تحت قیمومیت دیگری باشد
 4. فردی که خود او یا اقربای طبقه اول وی با محجور دعوایی داشته باشند
 5. جرایمی که مرتکب شدن به آنها مانع از قیمومیت می شود:

ورشکستگی به تقصیر، اختلاس، اعمال خلاف اخلاق و حیثیت و منافی با عفت، سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری

عزل قیم

همانطور که بیان شد قیم همانند امین می باشد که باید ویژگی ها و خصوصیات یک امین را دارا باشد چنانچه قیم این وظایف و مسئولیت‌های خود را انجام ندهد یا تفریط و تعدی قیم موجب ضرر رسیدن به مولی علیه شود ضمانت اجرا برای آن در نظر گرفته شده و آن عزل قیم می‌باشد در موارد زیر قیم عزل خواهد شد:

 1. چنانچه آشکار شود که قیم فاقد اهلیت و صفت امانت بوده
 2. قیم ورشکسته شود
 3. عدم توانایی و لیاقت و شایستگی قیم در اداره اموال مولی علیه آشکار شود
 4. چنانچه بر قیم صفت خاصی شرط شود و قیم فاقد آن صفت باشد
 5. چنانچه قیم محجور حساب تصدی خود را در سال به دادستان در ظرف مهلت یک ماه ارائه ندهد
 6. اگر قیم مالی از اموال مولی علیه را از روی عمد و با سوء نیت بیان نکرده باشد.

خارج شدن از قیمومیت

چنانچه عامل و سببی که موجب تعیین قیم برای فرد محجور شده بود از بین برود و رفع شود و شخص از حجر خارج شود دیگر نیازی به قیم نبوده. خارج شدن از قیمومیت ممکن است از طرف مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری از دادگاه تقاضا شود. بعد از تقاضای رفع حجر دادستان وظیفه دارد که این ادعای مولی علیه یا اشخاص ذینفع را بررسی نماید و سپس اظهار نظر نماید و بعد از احراز عدم محجور بودن وی و عدم نیاز به قیم دادگاه حکم رفع حجر صادر می کند و دیگر نیازی به قیم وجود ندارد و چنین فردی می تواند آزادانه در حقوق و اموال و امور مالی و غیرمالی خود تصرف کند لازم به ذکر می باشد که رفع حجر افراد محجور در دفتر مخصوصی ثبت می شود .

روند رسیدگی

در نصب قیم برای شخص محجور دادستان باید بعد از آگاهی از وجود فردی محجور او را به دادگاه معرفی کند و اشخاصی را که برای قیمومیت وی مناسب می‌بیند را معرفی نماید همچنین عموم مردم هم می توانند پس از مشاهده حجر یک فرد از طریق دفاتر خدمات قضایی تقاضای درخواست نصب قیم نمایند پس از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل دادگاه افرادی که متقاضی تعیین قیم برای فرد محجور می باشند باید در دادگاه حاضر شده سپس دادگاه بعد از بررسی های لازم و آزمایشات لازم توسط پزشکی قانونی در صورت احراز محجور بودن فرد اقدام به صدور حکم حجر می‌کند و از میان افراد و اقربای نزدیک و در صورت نبودن اقربا از سایر افراد که شایستگی لازم برای قیمومیت را دارند به عنوان قیم محجور منصوب می کند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *